โลโก้เว็บไซต์ 18 ก.พ.65: มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน สถช. และ วทส. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

18 ก.พ.65: มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศึกษาดูงาน สถช. และ วทส.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถช. และ วทส. จาก มทร.สุวรรณภูมิ
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน รวม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา