โลโก้เว็บไซต์ 25 ก.พ.65 : สถช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ วทส. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

25 ก.พ.65 : สถช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ วทส. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นิพนธ์สถช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ วทส. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา
  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายคเชนทร์ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา