โลโก้เว็บไซต์ สถช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ วทส. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ วทส. นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1025 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายคเชนทร์ เครือสาร หัวหน้ากลุ่มงานโครงการพิเศษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิงสิริวลี บัวเจริญ ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาชาวิชาการผลิตนวัตกรรมอาหาร ผู้เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในศูนย์การเรียนรู้โงงานนน้ำดื่มเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2565 พร้อมแนะนำข้อมูลเบื่องต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โงงานนน้ำดื่มเพื่อการศึกษา ตลอดจนนำชมขั้นตอนกระบวนการปฎิบัติงานผลิตน้ำดื่มของศูนย์การเรียนรู้ฯ และร่วมหารือแนวทางแก้ไขระบบภายในการผลิตน้ำดื่มเพื่อการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงงานนน้ำดื่มเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว/ภาพ คเชนทร์ เครือสาร
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา