โลโก้เว็บไซต์ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
     วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ บุคลากรคณะวิศวกรรมศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา