โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มีนาคม 2565 โดย นิพนธ์สาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่ จัดทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565
          8 มี.ค 65  รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานทำบุญอาคารศึกษาทั่วไป  พร้อมด้วยคณะผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา