โลโก้เว็บไซต์ ชนะเลิศประกวดชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ชนะเลิศประกวดชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนส.กันยกร บุญเกิดวัย นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม The Quarter Hualamphong  วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ นส.กันยกร บุญเกิดวัย นศ.หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา