โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, Administration and Organization with Learning Management Systems | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, Administration and Organization with Learning Management Systems

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 346 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 17.00 – 18.30 น. 

ดร.พีรธรรม เตชะพะโลกุล และ ดร.ปวียา รักนิ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ Work, Administration and Organization with Learning Management Systems ในโครงการ Fraction: Developing Future-oriented Academic Curricula in Teacher Education with Innovative Methodologies for Nex-Gen Asian Higher Education Institutions ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเอรัสมุส+ (EU Erasmus+) ในการกำกับของสหภาพยุโรป

โดยมี อาจารย์พนม แก้วผาดี เป็นผู้ดำเนินรายการ และ ดร.อดิศร โอดศรี ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะทำงานของ Wrocław University of Science and Technology สาธารณรัฐโปแลนด์ Technische Universität Dresden สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ Universidad de Almeria แห่งราชอาณาจักรสเปน อำนวยการถ่ายทอดสดผ่านระบบของ Streamyard ทั้งนี้ คณะผู้ร่วมฝึกอบรม คือ กลุ่มสมาชิกอาวุโสในโปรแกรมบัณฑิตศึกษาจากคณะต่าง ๆ อาทิ คณะการจัดการ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ Sambhram Group of Institutions (SGI), Bangalore ประเทศอินเดีย 

โดยหลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งหมด 13 หัวข้อหลัก อาทิ Interactive Learning & Innovative Classroom Management & Strategies, Curriculum Development in HE, Media Usage in Higher Education: Theories, Skills and Concept, E-Teaching in Higher Education, Teaching and Supervision in virtual environments ซึ่งในระยะข้างหน้าจะได้มีการฝึกอบรมให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียอีก จำนวน 8 แห่ง จากทั้งหมด 9 แห่ง เช่น Cochin University of Science and Technology, Sathyabama Institute of Science and Technology, Shanghai Polytechnic University, Beihang University, University of Transport And Communications and Vietnam Institute of Education Sciences เป็นต้น เมื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้จบหลักสูตรและผ่านการประเมินจะได้รับการรับรองมาตรฐานองค์ความรู้สำหรับผู้สอนด้าน ICT ต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพัน์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : ดร.อดิศร โอดศรีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา