โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มีนาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 382 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ อาทิ ร่างแผนราชการประจำปี 2562 , ขั้นตอนการปฏิบัติงาน , แผนพัฒนาบุคลากร IDP1-2-3 และเอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจองหน่วยงาน

ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ พบว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยได้กำชับหน่วยงานให้มีการวางแผนปฏิบัติราชการ และส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพ : ธนากร นาเมืองรักษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา