โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The Eleventh International Symposium on Natural Language Processing SNLP-2016 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The Eleventh International Symposium on Natural Language Processing SNLP-2016 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 601 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2559  ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บุคลากรวิทยาลัยฯ รายนายประเสริฐ  ลือโขง เข้าร่วมงานประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ The Eleventh International Symposium on Natural Language Processing SNLP-2016 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

โดยได้นำเสนอผลงานวิจัย ชื่อหัวข้อ A Comparison Study of Thai Translation on Applying Phrase-based and Hierarchical Phrase-based Translation

เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบ  Oral Presentationออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา