โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 พฤษภาคม 2559 โดย ศักดิ์ชัย กันธะดา จำนวนผู้เข้าชม 1464 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เป็นผลงานของสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา CISAT-RMUTL (Doisaket)

โดยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการให้นำผลงานเข้าร่วมแสดงในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งผลงานแต่ละชิ้น ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงาน วิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน HRS: Hand-on Researcher (Small) ประจำปี 2558

สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปร่วมในงาน ได้แก่

1. เครื่องบำบัดอากาศด้วยจานหมุนไฟฟ้าแรงดันสูง โดย : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร /  นายกรพจน์ มะโนใจ / นายณัฐวัฒน์ สุวรรณวิทย์ และนายนวพล ขัติยะ (ดูแลบูธ นายอภิสิทธิ์ ขันอัศวะ และนายสุกฤต ศิริ)

2. หุ่นยนต์สำรวจ (Survey Robot) โดย : อาจารย์อภิชาติ ใสงาม / น.ส.กุหลาบทิพย์ บุญยอ / นายกษิดิศ สนธิศักดิ์วรรณะ / นายณภัทร ศรีบุญปวน และนายตะวัน จันทร์ต๊ะนิช

3. เครื่องให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ โดย : อาจารย์อภิชาติ ใสงาม / นายจักรภัทร วรวงศ์ / นายกัญจน์ นาคเอี่ยม และนายกษิดิศ ธรรมนันท์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา