โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มีนาคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 55703 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รอบ 1 
โควตาและแฟ้มสะสมผลงาน 

ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.)  

--------------------------------------------

รอบ 2 
รับตรง
 

ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.)  

--------------------------------------------

รอบ 2.1 
รับตรง ( สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านรอบ 1 และรอบ 2 ) 

ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.)  

-------------------------------------------- 

 
Copy short U               

รอบ 3 
สมัครด้วยตนเอง  

ประจำปี 2566  (ระดับ ปวช.)  

-------------------------------------------- 

 

 

Copy short U               

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา