โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการการเรียนรู้ STEM Education เพื่อปรับใช้ในอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการการเรียนรู้ STEM Education เพื่อปรับใช้ในอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก


วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้แก่อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร และ ดร.ธีระศักดิ์  สมศักดิ์ ร่วมเป็นวิทยากรจัดโครงการการเรียนรู้ STEM Education เพื่อปรับใช้ในอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก แก่นักศึกษากศน. โดยในการจัดทำกิจกรรมได้นำโจทย์จากการวิเคราะห์และเพิ่มมูลค่าสิ่งของ ในการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมแสดงออกทางความคิด และ มีการแข่งขันผลงานของแต่ละกลุ่ม เกิดการทำงานเป็นทีม และนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์กับการศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร