โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-16 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2020-01-16

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ อธิการบดี มช. พร้อมร่วมหารือเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเบื้องต้นจะ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายเพื่อประเมินผลสุขภาพของบุคลากร วทส.
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการทดสอบร่างกายบุคลากร วิทยาลัยฯ โดยมีกิจกรรม อาทิ การบีบมือด้วยเครื่องบีบ , การวัดแรงเหยียดขา , ความอ่อนตัว , ความจุปอด , การใช้ออกซิเจน และน้ำหนักถ่วง ทั้งนี้เพื่อประเมินผลสุขภาพ และนำผลไปปรับปรุงการพัฒนาสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ ต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา ให้เกียรติเปิดงาน และ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพงศ์ แดงหล้า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง ในกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาและบุคลากร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แก่น้องๆ อาทิ เกมการละเล่น เก้าอี้ดนตรี แข่งเหยียบลูกโป่ง ฯลฯ และการตั้งโจทย์ตอบคำถามแก่น้องๆ ที่มาร่วมงานได้สนุกสนาน มีของรางวัลแจกมากมาย และยังมีการแสดงจากน้องๆ บนเวทีอีกด้วย ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา