โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน SEA Makerthon 2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน SEA Makerthon 2016

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน SEA Makerthon 2016
ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งหมด 10 ประเทศ ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2559 โดยในแต่ละประเทศได้รับโจทย์ที่แตกต่างกันออกไป ภายใต้หัวข้อใหญ่ “Designing a world with zero waste”
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้น โจทย์การแข่งขัน คือ “Water Scarcity” ในประเทศไทย จัดในวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดำเนินการจัดงานโดย ChiangMai Maker Club และ PINN Creative Space โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมใน 4 สาขา Developer, Designer, Maker และ Entrepreneur เพื่อรวมตัวกันเป็นทีม ช่วยกันระดมสมองและลงมือทำ สร้าง ประดิษฐ์สิ่งของ เพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ ภายในเวลา 36 ชั่วโมง ในการคิด สร้าง และนำเสนอ
ทางกลุ่มวิชาฯ เล็งเห็นว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในแต่ละวิชาชีพและมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมนวัตกรรมการเรียนรู้ วิธีการระดมสมอง และลงมือทำ สร้าง ประดิษฐ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
ในการนี้ ทางวิทยาลัยฯ จึงนำนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 จำนวน 12 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ทีม ได้แก่
ทีมที่ 1
1.1) นางสาวเนตรอัปสร ประเสริฐพงศ์กุล ต.สถ.
1.2) นายรัชชานนท์ เขนยทิพย์ ต.วศ.
1.3) นายภควัต ทองศรี ต.วศ.
1.4) นายพงศ์พล สารใจวงศ์ ต.วศ.
ทีมที่ 2
2.1) นางสาวชมพูนุท ยอดมณีกาญจน์ ต.บธ.
2.2) นายธนพล ถาน้อย ต.สถ.
2.3) นายพิพัฒน์พงศ์ ประชุม ต.วศ.
2.4) นายศุภกร นายยี่ ต.วศ.
ทีมที่ 3
3.1) นายอิงกฤษณ์ รักสัตย์ ต.วศ.
3.2) นายณธีวัชร์ วัชรดำรงศักดิ์ ต.วศ.
3.3) นายเมธิชัย นางวงค์ ต.วศ.
3.4) นายวงศธร ปิติทรัพย์เจริญ ต.สถ.

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวและรูปภาพจาก : อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cmmakerclub.com/makerthoncnx/


คำค้น : makerthon, SEA Makerthon 2016

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา