โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กิจกรรม

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 - ศุกร์ 16 กันยายน 2559

สถานที่ : ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 >> อ่านต่อ


ประเพณี ยี่เป็ง 2559
อังคาร 13 กันยายน 2559 - พุธ 30 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : บริเวณหน้าอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยฯ จัดงาน ยี่เป็งรำลึก ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งวันเวลา และกำหนดการสำคัญ จำนำมาแจ้งให้ทราบทราบอีกครั้ง >> อ่านต่อ


กีฬาสีภายใน วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 13 กันยายน 2559 - อังคาร 24 มกราคม 2560

สถานที่ : สนามบาสเกตบอล มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ที่ สนามกีฬากลางแจ้ง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 17.00 น. >> อ่านต่อ


สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
อังคาร 6 กันยายน 2559 - ศุกร์ 30 กันยายน 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 / 2559 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ทุกชั้นปีhttp://college.rmutl.ac.th/news/1976-ประกาศแจ้งตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่-1-2559-สำ >> อ่านต่อ


กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 - จันทร์ 29 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
กำหนดการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ห้องประชุมสารภี นว.202 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.00 น. โดยมีคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติม และสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ตามรายงานการประเมินตนเอง 1 หลักสูตร และคณะกรรมการจะให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ ขอเลื่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560
จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 - อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2559

สถานที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวิชาการบูรณาการเรียนรู้รว่มกับการทำงาน ( WIL )
วิทยาลัยฯ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปวส. ไม่มีกำหนดทาง http://college.rmutl.ac.th หัวข้อ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2560  >> อ่านต่อ


โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยฯ ขอเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 - พุธ 31 สิงหาคม 2559

สถานที่ : วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา วทส.
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คน ขอเข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและการเรียนการสอน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 15 .00 น.  >> อ่านต่อ


สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560
จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 - อาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559

สถานที่ : นว.502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวิชาการบูรณาการเรียนรู้รว่มกับการทำงาน ( WIL )
สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาโรงเรียนเครือข่าย โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม - เสาร์ 20 สิงหาคม 2559ที่ นว. 502 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด >> อ่านต่อ


มหกรรมรักน้อง No-S No-L
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 - อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา + สโมสรนักศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมรักน้อง NO-S NO-L ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเน้นการใช้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ แทนการรับน้องแบบรุ่นแรง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "มหกรรมร... >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาราชมงคล  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เริ่มลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๓๐ น. (ดังรายละเอียดในเอกสารกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน >> อ่านต่อ


Count Activity : 251 - 260 ทั้งหมด 273

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา