โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 กิจกรรม

มหกรรมรักน้อง No-S No-L
อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559 - อาทิตย์ 14 สิงหาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษา + สโมสรนักศึกษา
วันที่ 14 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมมหกรรมรักน้อง NO-S NO-L ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะเน้นการใช้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ แทนการรับน้องแบบรุ่นแรง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "มหกรรมร... >> อ่านต่อ


กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาราชมงคล  มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว เริ่มลงทะเบียนในเวลา ๐๘.๓๐ น. (ดังรายละเอียดในเอกสารกำหนดการแนบท้ายประกาศนี้) จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน >> อ่านต่อ


กิจกรรมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2559
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 - ศุกร์ 12 สิงหาคม 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยฯ
กำหนดจัดพิธีเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 2559วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 9.30 น. >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯ จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
อังคาร 9 สิงหาคม 2559 - อังคาร 16 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสารภี นว.202
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยืสินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา
ตามที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้ดำเนินการจัดส่งมอบบัตรประกันสุขภาพกลุ่มของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) ไปยังหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอเชิญชวนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมรับฟังสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการ ประกันสุขภาพกลุ่มฯจากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 - 3 กรกฎาคม 2560) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม... >> อ่านต่อ


กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2559
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 - อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559

สถานที่ : ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เจ็ดลิน ห้วยแก้ว
ผู้รับผิดชอบ : แผนกพยาบาล
แผนกพยาบาล วทส. แจ้งให้นักศึกษา ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 และระดับปริญญาตรี วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการตรวจสุขภาพในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพยาบาล อาคารศึกษาทั่วไป มทร.ล้านนา เจ็ดลิน ห้วยแก้วรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://college.rmutl.ac.th/news/1519-กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่-ระดับ-ปวช-และปริญญ >> อ่านต่อ


ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 27/07/2559
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 - พุธ 27 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 18:00 - 20:00 น. เพื่อปรับแต่งค่าของอุปกรณ์ควบคุมสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย >> อ่านต่อ


กำหนดการสอบกลางภาค 1/2559
จันทร์ 25 กรกฎาคม 2559 - ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด
ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน วทส.
ปฏิทินการศึกษา 2559 >> อ่านต่อ


อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)
ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 - อาทิตย์ 17 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ณ ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ผู้รับผิดชอบ :
NECTEC ร่วมกับ มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัด โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง... >> อ่านต่อ


ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ทแบบไร้สาย 13/07/2559
พุธ 13 กรกฎาคม 2559 - พุธ 13 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ทุกเขตพื้นที่)
ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องด้วยบริษัท ซุปเปอร์ บรอดแบนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด (SBN) ซึ่งเป็นคู่สัญญาของโครงการบริการอินเทอร์เน็ทผ่านทางเครือข่ายไร้สาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการให้บริการให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ ใคร่ขอแจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงวงจรการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้ >> อ่านต่อ


กำหนดจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 - อังคาร 12 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ยังไม่ได้ระบุ
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.
สโมสรและกิจการนักศึกษา วทส.กำหนดจัดกิจกรรมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559ณ วัดป่าไผ่ ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.00 น. >> อ่านต่อ


Count Activity : 271 - 280 ทั้งหมด 285

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา