โลโก้เว็บไซต์ ecti-con | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : ecti-con

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม AgTech AI Hackathon 2023 จัดขึ้นโดย NIA
จันทร์ 12 มิถุนายน 2566 / ข่าวบริการ

หากคุณสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรของไทยไปสู่การทำเกษตรแบบแม่นยำ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน อันส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน          เราขอเชิญชวนคุณเข้าร่วมกิจกรรม AgTech AI Hackathon 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเฟ้นหาและคัดเลือกทีมท... >> อ่านต่อ


ปชส. มทร.ล้านนา จัดอบรม“สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ติดอาวุธการทำ PR องค์กรสู่ Social Network
พุธ 15 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

      วันที่ 14 มิถุนายน 2565 งานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา ร่วมกับทีมวิทยากรจาก TMF Network-North (ภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภาคเหนือ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์หัวข้อ “สร้าง Content ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลอย่างไรให้แมส” ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ร... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสที่คว้ารางวัล Popular Vote ในการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการรับผิดชอบด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ที่เข้าร่วมการพัฒนาโดมปรับสภาวะอารมณ์ และเข้าแข่งขันโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์วีระศักดิ์  สวนจันทร์ , อาจารย์เพ็ญวรัตน์ เซ็นนันท์ , อาจารย์บวรศักดิ์  สมเคราะห์ ,อาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม  และนักศึกษาที่เข้าร... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ICCT 2017 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาทิตย์ 15 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 12 - 14 มกราคม 2560 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ ลือโขง ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน International Conference on Caltural Technology หรือ ICCT 2017 ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้นำเสนอผลงานในรูปแบบ Presentation ในหัวข้อ1. A Framework of 2-step Bilingual Alignment for SMT: in Case Study of Thai-English Translation2. A Statistical Approach for Automatic Thai... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมนิทรรศการในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้... >> อ่านต่อ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC2016 รอบชิงชนะเลิศ ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร นักศึกษาวิทยาลัยฯ โดยนายสุภกิจ  บัวสอด และนางสาวณัชชา  เขื่อนคำ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เข้าร่วมการเเข่งขันหุ่นยนต์ RDC2016 รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิต์ จัดภายใต้งาน I-CREATe 2016 >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( MTEC ) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานซึ่งในการแข่งขัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล... >> อ่านต่อ


บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI CON 2016
พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่นายประเสริฐ  ลือโขง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13 “13th International Conference Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology” (ECTI-CON 2016) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ และเป็นควา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา