โลโก้เว็บไซต์ robot-design-contest-2016 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 Tags : robot-design-contest-2016

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโอกาสที่คว้ารางวัล Popular Vote ในการแข่งขัน โครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016
พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการรับผิดชอบด้านงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ที่เข้าร่วมการพัฒนาโดมปรับสภาวะอารมณ์ และเข้าแข่งขันโครงการ Enjoy Science : Young Makers Contest 2016ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์วีระศักดิ์  สวนจันทร์ , อาจารย์เพ็ญวรัตน์ เซ็นนันท์ , อาจารย์บวรศักดิ์  สมเคราะห์ ,อาจารย์กอปรพร  นุกูลคาม  และนักศึกษาที่เข้าร... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559
พุธ 25 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ที่ สนามกีฬากลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2559เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ส่งเสริมความกล้าแสดงออก และรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยของนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เป็นประธานในพิธี โดยในกิจกรรมมีการเดินขบวนของแต่ละสี , ประธานฝ่ายงานกีฬาได้แก่นายภูร... >> อ่านต่อ


กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรม Food Festival Day 2016
อังคาร 27 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 ภายในอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดด้วยกลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดกิจกรรม " International Festivals Day 2016" เทศกาลอาหาร ประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ เช่น การร้องเพลงสากล การแสดงทางวัฒนธรรม... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมนิทรรศการในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้... >> อ่านต่อ


กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน SEA Makerthon 2016
เสาร์ 27 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2559 ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน กลุ่มวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน SEA Makerthon 2016 ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นทั้งหมด 10 ประเทศ ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กั... >> อ่านต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคล 84 พรรษามหาราชินี
พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ โถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดอาจารย์สมภพ พัดจาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานในพิธีฯ วางพานพุ่ม โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมถวายพระพรฯ และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา  >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยทีมงาน STEM ของวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016 ภาคเหนือตอนบน ซึ่งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู เยาวชน ผู้ปกครอง เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักเห็นคุณค่าของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์... >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ RDC2016 รอบชิงชนะเลิศ ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร
พุธ 27 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพมหานคร นักศึกษาวิทยาลัยฯ โดยนายสุภกิจ  บัวสอด และนางสาวณัชชา  เขื่อนคำ นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เข้าร่วมการเเข่งขันหุ่นยนต์ RDC2016 รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมเเห่งชาติสิริกิต์ จัดภายใต้งาน I-CREATe 2016 >> อ่านต่อ


นักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ครั้งที่ 9
อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ระหว่างวันที่ 10 - 19 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ( MTEC ) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้จัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ RDC: Robot Design Contest 2016 เขตภาคเหนือ ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนางสาวศิริวรรณ ตัณฑเวชกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานซึ่งในการแข่งขัน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 13


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา