โลโก้เว็บไซต์ นายนิพนธ์   เขื่อนแก้ว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 ผู้เขียน : นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) จ.ลพบุรี
พุธ 27 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ณ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ , รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใ... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
อังคาร 26 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ ห้อง C3-305 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยงานกิจการนักศึกษา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในโอกาสนี้ประธานได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ได้เตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน เตรียมตัวศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อสร้างจิตสำนึกการประพฤติตน ป... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนรู้นอกห้องเรียนและฝึกทดสอบฝีมือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน
พุธ 13 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 Gifted - Hands On จำนวน 19 คน เดินทางออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน เรื่องการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานเชื่อมโลหะ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดลำพูน โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ภาคทฤษฏี และนักศึกษายังมีโอกาสสาธิตการปฏิบัติงานโดยการใช้เครื่องมือเชื่อม ซึ่งเสมือนเป็นการสอบมาตรฐาน โดยมีวิทยากร... >> อ่านต่อ


หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด อาจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ , อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้นำเสนอแนวคิด ( Condept ) ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะกรรมการวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา ก่อนจัดทำรูปเล่ม ต่อไป ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส. ขอบคุณภาพ : อรพรรณ นามพิชัย >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีจากสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้ารับการตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ อาทิ ร่างแผนราชการประจำปี 2562 , ขั้นตอนการปฏิบัติงาน , แผนพัฒนาบุคลากร IDP1-2-3 และเอกสารการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในจองหน่วยง... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรงานสหธรรมมงคลครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 
อังคาร 12 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 11.30 น. ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด งานกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรงานสหธรรมมงคลครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ได้รับพระเดชพระคุณจากพระอาจารย์สมศักดิ์ ปิยวณโณ วัดอารามสันติสุข อ.แม่ริม จ.เชียงใหม... >> อ่านต่อ


นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยฯ เข้าศึกษาแหล่งการเรียนรู้ เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
พุธ 6 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ณ เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาจารย์อชิรวิชญ์ เชื้อคำ ผู้สอนในรายวิชา สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย ได้นำนักศึกษา หลักสูตร ปวช.ชั้นปีที่ 3 สาขาเตรียมบริหารธุรกิจ , เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ปวช.เมคคาทรอนิกส์ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ แหล่งการเรียนรู้ เชียงใหม่ศิลาดล ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ แหล่งผลิตเครื่องเคลือบเชียงใหม่ศิลาดล แบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน และได้ทดลองสัมผัสการปั้นและว... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงและวงดนตรี CISAT Music Contest 2019
อังคาร 5 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ร่วมดำเนินจัดการแข่งขันโครงการประกวดร้องเพลง และวงดนตรี รอบชิงชนะเลิศ CISAT Music Contest 2019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบงกช  โตไพบูลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ เป็นคณะกรรมการตัด... >> อ่านต่อ


ตารางสอบปลายภาคเรียน [FINAL] ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561
เสาร์ 2 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียน -FINAL- ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2561 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2562 [ กด Download ห้องของตนเอง ] >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00 - 11.30 น. ณ บริเวณโถงอาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด งานกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์มาลัยพร  วงค์แก้ว รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยภายในงานมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฟังเทศนาธรรม เรื่อง "ธรรมะ กับ วัยรุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 71 - 80 ทั้งหมด 446


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา